Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

12°C
Aktualnie gramy
Słuchaj nas
Słuchaj nas

Regulamin ogólny konkursów SMS-owych w Radiu Nakło.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów SMS-owych w Radiu Nakło, zwanych dalej Konkursami jest Nakielski Ośrodek Kultury Radio Nakło z siedzibą w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 3, zwana dalej Radiem Nakło.
2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Nakło i są emitowane w programie Radia Nakło.
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Nakło oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi za pomocą SMS-a pod wskazany numer (71051 – koszt: 1,22 zł, albo 72051 – koszt: 2,44 zł) na zadanie określone przez prezentera we wskazanym na antenie terminie, według wskazanego na antenie schematu.
2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub talon wartościowy albo bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia Nakło w zaproponowanej na antenie formie.
3. W zależności od rodzaju konkursu zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego przez Komisję Konkursu albo autor/autorzy SMS-a/-ów zawierającego poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe. W tym celu konieczne jest wysłanie SMS-a zgłoszeniowego na numer wskazany przez prezentera na antenie Radia Nakło, a następnie w jak najkrótszym czasie wysłać odpowiedź na zadane w SMS-ie zwrotnym pytanie.  Czas wysłania SMS-a określany jest na podstawie serwera operatora programu SMS.qiwi BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o.” Sp. k., ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku, gdy Radio Nakło nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w § 2 p.3 w określonym na antenie terminie lub po określonej na antenie ilości prób połączenia, nagroda nie zostanie przyznana. Nagroda przechodzi w takim przypadku do innego konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony w § 2 p. 3 kolejny numer telefonu, i procedura określona w § 2 p.3 zostanie powtórzona.
6. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Nakła, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Nakło. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
7. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Nakło w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Radia Nakła w ciągu od 1 do 7 dni od daty Konkursu. Po 7 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Nakło może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
9. Każda osoba, która wyśle minimum jednego SMS-a do Radia Nakła pod jeden z numerów wymienionych w § 2 ust. 1, wyraża zgodę na otrzymywanie SMS-ów od Radia Nakła z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS-owych organizowanych przez Radio Nakło.
10. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
11. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.
12. Zwycięzca danego konkursu nie może uczestniczyć w kolejnym konkursie o tym samym charakterze i zasadach przez co najmniej 5 dni roboczych.
13. Odbiór nagrody musi odbyć się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, chyba, że laureat konkursu poinformuje o braku możliwości odbioru w wyznaczonym terminie.
14. Organizator nie wysyła nagród.

 

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Nakło wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Nakło. Wszelkie decyzje Radia Nakła będą wiążące i ostateczne.
7. Radio Nakło jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Nakło bądź dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury lub osoba przez niego wskazana, sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Nakło.
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Radio Nakło ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Radio Nakło ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radio Nakło, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Nakło może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.naklo.fm.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.naklo.fm.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

REGULAMIN KONKURSÓW NA PROFILU FB RADIA NAKŁO 107I5 FM

Regulamin konkursów organizowanych na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Radio Nakło 107,5 FM

§ 1. Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów na portalu społecznościowym Facebook na profilu Radio Nakło 107,5 FM

§ 2. Podmiotem organizującym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest Nakielski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nakle nad Notecią

§ 3. Dane osobowe przekazane Radiu Nakło przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie ich rodzin.

§ 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

§ 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.`

§ 7 Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/radionaklo

§ 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 10. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§ 11. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz która posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook. W przypadku osób nieletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez opiekuna prawnego na udział w konkursie.

§ 12. Nagrodami w konkursie są towary/usługi wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu: Radio Nakło 107,5 FM

§ 13. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Radio Nakło 107,5 FM

§ 14. Zadaniem Uczestnika jest zastosowanie sie do warunków określonych w poście konkursowym, na portalu Facebook na profilu Radio Nakło 107,5 FM

§ 15. Wysłanie zdjęcia/filmiku/ wiersza lub innych wymaganych w konkursie materiałów przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego materiału na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy; b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia; d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy; e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

§ 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ 17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

§ 18. Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w konkursie. W przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu.

§ 19. Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi danego konkursu. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może być przeprowadzony w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Każdego zwycięzcę danego konkursu organizator poinformuje o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie. Bez względu na liczbę takich powiadomień zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody

§ 20. Nagrody będą wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w zapowiedzi danego konkursu. W przypadku, gdy w dniu wysłania powiadomienia, organizator otrzyma od zwycięzcy (telefonicznie pod numer 52 386 06 66 albo pocztą elektroniczną na adres redakcja@radio.naklo.pl) informację, że zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody w wyznaczonym w zapowiedzi konkursu terminie, termin odbioru przez tego zwycięzcę nagrody ulega przedłużeniu o 5 dni roboczych. W takim jednak przypadku, jeżeli nawet z zapowiedzi konkursu wynikała możliwość wyboru przez zwycięzcę pomiędzy różnymi nagrodami w konkursie, organizator zastrzega sobie prawo do wydania temu zwycięzcy ostatniej pozostałej organizatorowi nagrody przewidzianej w konkursie, bez możliwości wyboru przez zwycięzcę pomiędzy nagrodami.

§ 21. Wydanie nagrody może nastąpić jedynie oraz wyłącznie do rąk zwycięzcy, osobiście obecnego w miejscu wydania nagrody lub za pośrednictwem osób trzecich, działających na podstawie pełnomocnictw, upoważnień lub innych oświadczeń składanych przez zwycięzców.

§ 22. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w § 21 lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym w zapowiedzi danego konkursu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenie zwycięzcy

§ 23. Reklamacje dotyczące danego konkursu należy składać na adres redakcji: Radio Nakło ul. Mickiewicza 3 89-100 Nakło nad Notecią. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Radia Nakło, jak również na stronie internetowej www.naklo.fm

 

REGULAMIN WYSYŁANIA WIADOMOŚCI SMS DO AUDYCJI EMITOWANYCH NA ANTENIE RADIA NAKŁO

§1 Wysłanie wiadomości SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie treści marketingowych przez nadawcę programu Radia Nakło.

§2 Wiadomości SMS czytane są od poniedziałku do niedzieli w programach Radia Nakło, w godzinach określonych na antenie przez prezentera.

§3 Wiadomość SMS do Radia Nakło przesłać może każda pełnoletnia osoba fizyczna.

§4 Osoba niepełnoletnia może wysłać wiadomość za zgodą prawnego opiekuna.

§5 Osoba wysyłająca wiadomość w pełni odpowiada za treść w niej zamieszczoną oraz z tego tytułu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

§6 Redakcja nie odpowiada za treść SMS-ów wysyłanych do radia ani za skutki spowodowane nieautoryzowanym użyciem telefonów komórkowych przez osoby trzecie.

§7 Radio Nakło zastrzega sobie prawo do nieprzeczytania na antenie przesłanej wiadomości bądź modyfikacji jej treści, w szczególności, gdy przesłana wiadomość jest kontrowersyjna, zawiera przekaz reklamowy itp

§8 W przypadku SMS-ów zawierających numer kontaktowy redakcja zastrzega sobie prawo do nieodczytania wiadomości, jeśli podany w treści numer telefonu jest inny niż numer, z którego nadesłano wiadomość.

§9 Wiadomość SMS do Radia Nakło należy wysłać pod nr 71051, lub 72051 w treści wpisując NAKLO, KLIMATY lub DROBNE (wielkość liter nie ma znaczenia), następnie właściwa treść (koszt 1,23 z VAT za 160 znaków za numer 71051, lub 2,46 z VAT za numer 72051).

© 2024 Radio Nakło 107,5 FM