Widziałeś zdarzenie?

Zadzwoń!

Studio 52 52 107 50

Newsroom 52 386 06 66

Nakło

-10°C
Aktualnie gramy
DANNY KEITH
Słuchaj nas

Regulamin ogólny konkursów SMS-owych w Radiu Nakło.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów SMS-owych w Radiu Nakło, zwanych dalej Konkursami jest Nakielski Ośrodek Kultury Radio Nakło z siedzibą w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 3, zwana dalej Radiem Nakło.
2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Nakło i są emitowane w programie Radia Nakło.
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Nakło oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi za pomocą SMS-a pod wskazany numer (71100 – koszt: 1,22 zł, albo 72240 – koszt: 2,44 zł, albo 73030 – koszt: 3,66 zł, albo 74240 – koszt: 4,88 zł, albo 75550 – koszt: 6,10 zł) na zadane na antenie pytanie we wskazanym na antenie terminie, według wskazanego na antenie schematu.
2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub talon wartościowy albo bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia Nakło w zaproponowanej na antenie formie.
3. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego przez Komisję Konkursu albo autor SMS-a zawierającego poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe i wysłanego w najkrótszym czasie od podanej na antenie Radia Nakła godziny (minuty) lub najszybciej od chwili ogłoszenia konkursu, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Radio Nakło bądź – na prośbę wyrażoną SMS-em zwrotnym – wskazania kolejnym SMS-em przysłanym do Radia Nakło pod jeden z wymienionych w punkcie 1 numerów, swoich danych osobowych w celu przesłania nagrody bądź realizacji uprawnień wynikających z charakteru nagrody. Czas wysłania SMS-a określany jest na podstawie serwera operatora programu Contest Manager lub Epsilo – MediaS Mobile ul. Kwiatowa 30  94-238 Łódź
4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku, gdy Radio Nakło nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w § 2 p.3 w określonym na antenie terminie lub po określonej na antenie ilości prób połączenia, nagroda nie zostanie przyznana. Nagroda przechodzi w takim przypadku do innego konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony w § 2 p. 3 kolejny numer telefonu, i procedura określona w § 2 p.3 zostanie powtórzona.
6. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Nakła, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Nakło. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
7. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Nakło w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Radia Nakła w ciągu od 1 do 7 dni od daty Konkursu. Po 7 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Nakło może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
9. Każda osoba, która wyśle minimum jednego SMS-a do Radia Nakła pod jeden z numerów wymienionych w § 2 ust. 1, wyraża zgodę na otrzymywanie SMS-ów od Radia Nakła z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS-owych organizowanych przez Radio Nakło.
10. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
11. Radio Nakło nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.
12. Zwycięzca danego konkursu nie może uczestniczyć w kolejnym konkursie o tym samym charakterze i zasadach przez co najmniej 5 dni roboczych.
13. Odbiór nagrody musi odbyć się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, chyba, że laureat konkursu poinformuje o braku możliwości odbioru w wyznaczonym terminie.
14. Organizator nie wysyła nagród.

 

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Nakło wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Nakło. Wszelkie decyzje Radia Nakła będą wiążące i ostateczne.
7. Radio Nakło jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Nakło bądź dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury lub osoba przez niego wskazana, sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Nakło.
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Radio Nakło ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Radio Nakło ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radio Nakło, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Nakło może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.naklo.fm.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.naklo.fm.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Podziel się informacją: